Kasutustingimused

TellimeKoos ühistellimisplatvormi kaupade ostu-müügitingimused

 1. MÕISTED
  • Müüja – TellimeKoos – Tellimekoos OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ettevõte, registrikood: 16510660, registreeritud asukoht Tallinn, Pikk 44, 10133, Harju maakond, Eesti Vabariik.
  • Ostja – vähemalt 18-aastane füüsiline või juriidiline isik, kes ostab kaupu ja teenuseid TellimeKoos veebipoest või kasutab veebipoodi või kavatseb osta TellimeKoos’lt kaupu või teenuseid isiklike, pere, leibkonna või ettevõtte vajaduste rahuldamiseks ja või ametialastel eesmärkidel.
  • Veebipood – TellimeKoos elektrooniline veebipood aadressil tellimekoos.ee, mis on loodud selleks, et tellida koos välisriigi tehastest mööblit, suuremaid kodu- ja aiakaupu või muid keskkonnas toodud Kaupu ilma maaletoojate ja edasimüüjate suure juurdehindluseta.
  • Ostu-müügileping – Ostja ja Müüja vahel kooskõlas Veebipoe kaupade ostu-müügitingimustega sõlmitav kaupade ostu-müügileping.
  • Kaup – hõlmab nii kaupu kui teenuseid, kui ei ole sõnaselgelt märgitud või kui kontekstist ei tulene teisiti.
  • Tingimused – käesolevad kaupade kaugostu- ja müügitingimused, millega sätestatakse Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, Müüja pakutavate kaupade ja teenuste ostutingimused ning nende eest tasumise tingimused, kaupade ja teenuste tarne ja tagastamise kord, poolte vastutus ning muud kaupade ja teenuste ostu ja müügiga seotud tingimused Veebipoes.

 

 1. TELLIMISE ÜLDSÄTTED
  • Ostja võib Veebipoest osta Kaupa üksnes käesolevate Tingimustega nõustumisel. Pärast sellekohast kinnitust, et ta on Tingimustega tutvunud, kohustub Ostja neid täitma ja järgima nõustub Tingimuste kohaldamisega ning kinnitab, et on nendest aru saanud.
  • Müüjal on õigus Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused jõustuvad pärast nende Veebipoes avaldamist. Kui Ostja kasutab Veebipoodi mis tahes viisil pärast Tingimuste muudatuste avaldamist, loetakse ta Tingimuste kõikide muudatustega nõustunuks.
  • Veebipoest saavad Kaupa osta üksnes registreeritud Ostjad.
  • Registreerimiseks täidab Ostja registreerimisvormi ja esitab selles vajalikud andmed (edaspidi „Registreerimisandmed“). Ostja vastutab isiklikult Registreerimisandmete õigsuse, konfidentsiaalsuse ja (või) säilitamise eest.
  • Kauba ostmiseks esitab Ostja Veebipoes tellimuse, täites selleks elektroonilise tellimusvormi.
  • Tellimuse esitamiseks tuleb läbida järgmised tegevused:
   • Lisage sobiv Kaup ostukorvi;
   • Liikuge edasi ostukorvi, vajutades ostukorvi kujulist nuppu lehe ülaosas;
   • Täitke küsitud lahtrid, valige sobiv transpordi ja makseviis;
   • Lugege läbi Ostu- ja Müügitingimused ning nõustumise korral andke nõusoleku kinnitus;
   • Vajutage nupule ”Esita tellimus” ning sooritage tellimuse eest makse.
   • Seejärel saabub teile tellimuse kinnitus e-mailile ning teie tellimus saadetakse vastava toote või toodete tootjatehasele täitmiseks.
  • Ostja iga tellimuse jaoks sõlmitakse eraldi ostu-müügileping.
  • Ostu-müügileping loetakse Ostja ja Müüja poolt sõlmituks, kui Ostja:
   • esitab tellimuse ning täpsustab tarnetingimused;
   • kinnitab, et ta on tutvunud Tingimustega, valib makseviisi ja tasub tellimuse eest pangalingi, järelmaksu või osadena maksega (split). Kõik tellimekoos.ee veebikeskkonnas teostatud maksed toimuvad Montonio OÜ turvalises veebikeskkonnas www.montonio.com.
   • Müüja kinnitab Ostja tellimuse, kuvades ja/või saates tellimuse andmed, kinnitussõnumi (e-posti ja/või telefoni teel) ja/või arve.
  • Enne ostu-müügilepingu sõlmimist võib Müüja saata ostjale ka muid vahepealseid kinnitusi, näiteks makse laekumise kinnituse jms.
  • Ostu-müügileping kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni. Ostu-müügileping loetakse täidetuks, kui Kaup on Ostjale üle antud.
  • Pärast Ostja tellimuse kinnitamist kohustub Ostja tasuma Kauba hinna ning võtma vastu Veebipoest tellitud Kauba. Pärast makse lõplikku kinnitamist ei ole tellimusele enam võimalik täiendavaid kaubaartikleid lisada. Toote hinnale lisandub täiendav riigisisene transpordikulu, mis kuvatakse Ostjale vastavalt tarneaadressile ning kauba suurusele ja kaalule. Transpordikulu täpne suurus kuvatakse Ostukorvis Ostjale enne tellimuse kinnitamist.
  • Riigisisest transporti pakub Itella. Ise saab kaubale järele minna OÜ AMV Logistics www.amvl.ee logistikakeskusesse. Lao aadress: Sinikivi tee 11, 75306 Rae vald, Harjumaa, telefon +372 588 62 400.
  • Müüja võib loobuda Ostja tellimuse kinnitamisest või taganeda sellest, kui:
   • Ostja ei täida kõiki Kauba tellimise tingimusi;
   • Müüjal ei õnnestu Ostja soovitavat toodet tellida või vajalikku tellimuste kogust (tellijate piirarvu) ühistarne jaoks 7 päeva jooksul kokku saada;
   • Muudel põhjustel, millest Ostjat võidakse teavitada eraldi.

 

 1. OSTJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
  • Ostjal on õigus:
   • õigus osta Veebipoest Kaupa kooskõlas Tingimuste, Müüja muude juhiste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega;
   • õigus taganeda Veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust, teavitades Müüjat sellest kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Tingimustes sätestatud korras;
   • õigus sobimatu kvaliteedi või mittevastava Kauba tagastada või välja vahetada, kui see on võimalik;
  • Ostja kohustub:
   • taganemise korral Kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul;
   • tasuma tellitud Kauba ja kohaletoimetamise hinna ning tegema muud maksed (kui ostu-müügilepingu sõlmimisel on nii täpsustatud) ning võtma tellitud Kauba vastu;
   • kontrollima Kaupa vastu võtmisel ning teavitama Müüjat saadetise kahjustustest, ilmsetest mittevastavutest Tingimustes sätestatud korras;
   • pärast kohaletoimetamisteenuse või muude Müüja pakutavate teenuste valimist looma tingimused nende osutamiseks ja nõuetekohaselt nende teenuste eest tasuma;
   • katma Kauba tagastamise kulud, mis jäävad Ostja kanda;
   • Ostja Registreerimisandmete või Kauba kohaletoimetamise andmete muutumisel viivitamata neid andmeid uuendama;
   • täitma muid Tingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

 

 1. MÜÜJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  • Müüjal on õigus:
   • ette hoiatamata piirata või peatada või tühistada Ostja registreering või tellimus mõjuval põhjusel; Müüja ei vastuta Ostja kantavate mis tahes kahjude eest;
   • lõpetada Veebipoe toimimine ajutiselt või lõplikult, muuta Veebipoodi või selle individuaalseid osi, kogu selle sisu või osa selle sisust, seada Veebipoes tehtavatele ostudele piiranguid, piirata registreeritud Ostjate arvu ilma Ostjat sellest ette teavitamata; Müüja ei vastuta sellise tegevusega Ostjale põhjustatud kahjude eest;
   • muuta Tingimusi, kaupade hindu, ostutingimusi või mis tahes muid Veebipoega seotud juhiseid, avaldades info nende muudatuste kohta Veebipoes.
  • Müüja kohustub austama Ostja privaatsust ja kaitsma tema andmete konfidentsiaalsuse.
  • Kui Müüjal ei ole mis tahes põhjusel võimalik tellitud toodet Ostjale müüa, peab ta tagastama kogu tellimuse ostuhinna koos kättetoimetamise kuluga, kui see on tasutud, 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kui Kaup müüakse Ostjale osaliselt, siis toimub kättetoimetamise kulude tagastamine proportsionaalselt, vastavalt tagastatud Kauba hulgale tellimusest.

 

 1. HINNAD JA KAUBA EEST TASUMINE
  • Kauba hinnad on Veebipoes ja/või tellimusel toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu ja muid võimalikke makse ning kulusid.
  • Kaup müüakse Ostjale Veebipoes tellimuse esitamise hetkel kehtivate hindadega. Kauba konkreetne hind ja Kauba eest tasumisele kuuluv summa kuvatakse Ostjale pärast ostukorvi komplekteerimist.
  • Kauba hind ei sisalda kohaletoimetamise maksumust. Kui ei ole märgitud teisiti, on kaupade kohaletoimetamise teenus ja muud teenused tasulised. Nende teenuste hinnad ning nende arvutamise ja tasumise kord on määratletud Veebipoes.
  • Kaupa saab Veebipoest osta üksnes pärast ettemakse tegemist või järelmaksulepingu sõlmimist ja ühistellimusena märgitud vastava toote koguse tellimuste täitumist. Veebipoest saab Kauba eest tasumiseks kasutada Veebipoes loetletud makseviise.
  • Ostudokumendid – tellimuse andmed ja käibemaksuarved – esitatakse Ostjale elektrooniliselt Ostja kontol, kust Ostja saab need alla laadida ja/või välja printida.
  • Kui Müüja avastab Veebipoes hinnavea, teavitab ta Ostjat sellest viivitamata. Sellisel juhul antakse Ostjale võimalus tellimus tühistada või tellimus õige hinnaga uuesti kinnitada.
  • Veebipoes saab turvaliselt tasuda oma tellimuse eest läbi pangalinkide, järelmaksu partnerite ja arve/e-arve alusel.
  • Kauba eest tasumine toimub pangalingi vôi pangakaardi vahendusel, järelmaksu vôi ilma intressita mitmes osas maksega.
  • Veebipood toetab järgmisi pangalinke: Swedbank, SEB, LHV pank, Luminor pank ja COOP pank.
  • „Järelmaksu“ ja “Makset kolmes vôi neljas osas” ilma intressita vahendab Montonio, millisel juhul sõlmib Ostja eraldi kokkuleppe nimetatud teenusepakkujaga. Järelmaksu ja “Maksa mitmes osas ilma intressita” puhul, ei pea klient tasuma enne Kauba kättesaamist.
  • Tellimusega tegeletakse kohe, kui Ostja poolt on Kauba eest tasutud (raha on Müüja arvelduskontole laekunud) või Ostja on sõlminud kokkuleppe järelmaksu teenuse pakkujaga.
  • Maksetega seotud teenustasud kannab Ostja.
  • Maksed teostatakse valuutas EUR.

 

 1. KAUPADE KOHALETOIMETAMINE
  • Võimalikud Kauba kohaletoimetamise viisid kuvatakse pärast seda, kui Ostja on komplekteerinud oma ostukorvi ja sisestanud oma tarneaadressi.
  • Kauba kohaletoimetamine on tasuline teenus.
  • Kui Ostja valib kohaletoimetamise teenuse, kuvatakse kohaletoimetamise hind Ostjale tellimisprotsessi lõpus enne makseviisi valimist ja/või makse tegemist. Kaupade kohaletoimetamise hind tasutakse ettemaksega koos kaupade eest tasumisega.
  • Ostjat teavitatakse Kauba võimalikust tarneajast enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Eeldatav info tarneaja kohta kuvatakse enne ostu vormistamist tellimisaknas.  Müüja tarnib Kauba võimalikult lühikese tarneaja jooksul. Ostjat hoitakse kursis tema tellimuse olekuga ja saadetakse tellimuse staatust puudutavat infot Ostja poolt sisestatud meiliaadressile. Müüja kohustub tegema kõik võimaliku, et toimetada kaubad kohale võimalikult lühikese ajaga.
  • Valides oma tellimusele kullerteenuse, kinnitate, et olete määratud ajavahemikul valitud aadressil tellimust vastu võtmas. Teile saadetakse teavitus. Juhul, kui Te ei reageeri kullerfirma poolt Teile saadetud teadetele, ega muuda nende poolt pakutud kohaletoimetamisaega ja ei võta saadetist kokkulepitud ajal vastu, olete kohustatud uksest-ukseni kullertransporditasu täies mahus uuesti tasuma.
  • Kohaletoimetamise teenuse tellimisel märgib Ostja Kauba kohaletoimetamise täpse koha ja loob kaupade mahalaadimiseks sobivad tingimused (teeb väravad lukust lahti, tõstab üles tõkkepuu, avab uksed jne). Kohale toimetatud Kaup antakse Ostjale üle üksnes ukse kaudu; kaupade kohale toimetamiseks ei või kasutada rõdu ega aknaid.
  • Kauba Ostjale kohale toimetamisel laaditakse Kaup maha Ostja näidatud kohas. Kui Kaup tuleb Ostja näidatud mahalaadimise kohast teisaldada või toimetada mujale, hoolitseb Kauba mujale teisaldamise või toimetamise eest Ostja ise.
  • Kui Ostja ei lase Müüja esindajat Ostja tellimusel märgitud Kauba mahalaadimise aadressil sisse kokku lepitud Kauba kohaletoimetamise ajal ja 20 (kakskümmend) minutit pärast seda, siis loetakse saadetis Ostja süül mitte kohale toimetatuks. Sellisel juhul viiakse Ostja tellitud Kaup Müüja lattu ja Müüja esindaja lepib Ostjaga kokku lähima järgmise võimaliku Kauba kohaletoimetamise kuupäeva. Kui Ostjaga ei saavutata kontakti 3 tööpäeva jooksul ja seetõttu ei osutu kauba kohale toimetamine võimalikuks, saadetakse Kaup tagasi Müüja lattu. Müüja hoiustab Kauba amvl.ee AMVl Logistics OÜ laos ja täiendava hoiustamise eest võib AMV Logistics esitada Ostjale täiendava arve. Kui Ostja soovib, et Müüja tellitud Kauba uuesti tarniks, tasub ta Müüjale uuesti tarne eest uuel kokkulepitud ajal vastavalt Kauba algse kohaletoimetamise tasu määradele.
  • Kauba kohaletoimetamise tasu sisaldab Kauba toimetamist hoone välisukseni. Kõrgemale korraldab Ostja kaupade trepist üles toimetamise ise või tellib selle Müüja esindajalt lisatasu eest. Lisatasu summa tuleb täpsustada Veebipoega.
  • Kauba vastuvõtmisel kontrollib Ostja saadetist ning Kauba kogust, kvaliteeti ja koosseisu. Kui Ostja märkab, et saadetise pakend on saanud kahjustada, ent kaupade koguses, kvaliteedis ega koosseisus puudujääke ei ole, teeb Ostja pakendi kahjustuse kohta märke kohaletoimetamise kinnitusvormile või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidele. Sellisel juhul loetakse kaubad kohale toimetatuks kahjustunud pakendis, ent nende kogus, kvaliteet ja koosseis loetakse ostu-müügilepingule vastavaks ning kaubad loetakse nõuetekohaselt kohale toimetatuks.
  • Kui Ostja teeb kindlaks, et Kauba kvaliteedis ja/või koosseisus on puudujääke, ei tohi Ostja Kauba kvaliteedi- ja/või koosseisunõuetele mittevastavat Kaupa vastu võtta. Ostja teeb märke Kauba vastuvõtmisest keeldumise kohta ja loetleb tuvastatud puudujäägid saadetise kohaletoimetamise kinnitusvormil ja/või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidel. Kui esineb puudujääke Kauba koguses, märgib Ostja ka selle saadetise kohaletoimetamise kinnitusvormile ja/või saadetise kohale toimetanud isiku esitatud vormidele.
  • Kui Ostja võtab saadetise vastu ilma vastavaid märkusi tegemata, loetakse Kaup kohale toimetatuks kahjustamata pakendis. Kauba kogus, kvaliteet ja koosseis loetakse ostu-müügilepingule vastavaks ning Kauba müügi ja kohaletoimetamisega seotud lisateenused loetakse nõuetekohaselt osutatuks.
  • Ostja kohustub Kauba vastu võtma isiklikult. Kauba üleandmisel võidakse Ostjalt paluda isikut tõendava dokumendi ja Müüja poolt Ostjale saadetud tellimuse andmete esitamist.
  • Pärast Kauba tarnimist Ostja märgitud aadressile loetakse Kaup Ostjale üle antuks olenemata sellest, kas Ostja või mõni muu isik, kes Kauba määratud aadressil vastu võttis, tegelikult Kauba vastu võttis või mitte. Kui Ostja ei saanud ise Kaupa vastu võtta ja Kaup toimetati määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale nõudeid seoses Kauba valele isikule toimetamisega. Kui Kaupa ei toimetata kohale kavandatud kohaletoimetamise kuupäeval, teavitab Ostja sellest Müüjat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Kauba kohaletoimetamise kavandatud kuupäevale järgneval päeval. Muul juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone seoses Kauba hilinenud kohaletoimetamise ja/või mitte kohaletoimetamisega.
  • Müüja vabastatakse vastutusest Kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui Kaupa ei toimetatud Ostjale või kui Kaup toimetati Ostjale hilinemisega Ostja süül või Ostja kontrolli all olevate asjaolude tõttu.

 

 1. KAUBA KVALITEET
  • Müügil olevate kaupade üldised omadused on toodud iga kaubaartikli tootekirjelduses. Erinevuste või vastuolude korral tootenimes või -kirjelduses märgitud kauba tunnuste või omaduste vahel loetakse õigeks tootekirjelduses esitatud teave.
  • Veebipoes müügil olevate kaupade värvus, kuju või muud näitajad võivad erineda kaupade tegelikust suurusest, kujust ja värvusest Ostja kasutatavate elektrooniliste seadmete omaduste või muude tehniliste põhjuste tõttu, võttes arvesse ka mõistlikke erinevusi toodete välimuses.
  • Müüja ei vastuta Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  • Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Kaup on Ostetud Müüja veebipoest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
  • Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup.

 

 1. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA. KAUBA TAGASTAMINE
  • Müüjat ei loeta raha tagasi maksmisel tingimusi rikkunuks, kui ta ei saa teha ülekannet Ostja süül (Kauba tagastamise hilinemine ja tõendi mitteesitamine, ebatäpsed andmed jms).
  • Mis tahes Kauba tagastamisel ei hüvita Müüja lisakulusid, mille Ostja on kandnud seetõttu, et valis Kauba saatmiseks mõne muu viisi kui Müüja pakutud tavapärasel Kauba saatmise viisil.
  • Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Müüjal õigus Ostjale esitada hiljemalt kolme kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest.
  • Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata.
  • Kaupa võib proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada Kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist.
  • Tagastatud Kaup peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplektsuses nagu Tellijale väljastamise hetkel. Kui Kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub tellija pakendi selliselt ka avama. Juhul, kui Kauba originaalpakend on kahjustunud või kui Kauba prooviperioodil toimunud Kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav Kaup ei ole uue samalaadse Kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Müüjal õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha Kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud Kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
  • Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga Kaup).
  • Ostja peab Kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Kauba üle andnud Kauba vedajale.
  • Veebipood tagastab tagastatava Kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, millest on maha võimalikud põhjendatud kulud vastavalt Tingimustele.
  • Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  • Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi Kaup, kui Kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla Kauba turuhinna.
  • Kaubast taganemiseks peab Ostja esitama taganemise avalduse.
  • Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@tellimekoos.ee. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
  • Enne madala kvaliteediga kaupade väljavahetamist või tagastamist, samuti kaupade tagastamisel mis tahes muul põhjusel kui ostu-müügilepingust taganemine võtab ostja Müüjaga ühendust ja lepib kokku Kauba tagastamise või asendamise tingimustes.

 

 1. POOLTE VASTUTUS
  • Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest juhul, kui kahjude tekkimise põhjuseks oli asjaolu, et Ostja ei tutvunud Tingimuste ja/või ostu-müügilepinguga vaatamata Müüja sellekohasele soovitusele ja oma kohustusele seda teha, kuigi talle anti see võimalus.
   4. Müüja vastutab Veebipoe talitlushäirete ja sellest tulenevalt Ostja või kolmandate isikute poolt kantavate otseste kahjumite ja kahjude eest, kui need tulenesid Müüja tahtlikust tegevusest.
  • Kahjude korral kannab süüdiolev pool üksnes teise poole otsesed kahjud.
  • Müüja ei vastuta ostu-müügilepingu rikkumise ja/või kaupade mitte kohaletoimetamise või hilinenud kohaletoimetamise eest, kui see on tingitud kolmandate isikute tegevusest, ega asjaolude eest, mida Müüja ei saanud kontrollida või ostu-müügilepingu sõlmimise ajal mõistlikkuse piires ette näha ja neid asjaolusid või nende tagajärgi ennetada (vääramatu jõud). Kui nimetatud asjaolud kestavad kauem kui 1 (üks) kuu, võivad pooled ostu-müügilepingu vastastikusel kokkuleppel lõpetada.
  • Müüja vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  • Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

 1. ANDMEKAITSE
  • Ostja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
  • Müüja kogub Ostja isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
  • Töödeldavad isikuandmed on Ostja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
  • Müüja kasutab isikuandmeid Ostjale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada veebipoes Ostjale Kauba pakkumine, müük ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
  • Ostja annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid Kauba kohaletoimetamiseks.
  • Müüjal on õigus kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
  • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud nõusoleku Müüja veebilehel.
  • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.
  • Müüja ei edasta Ostja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.
  • Müüjal on õigus edastada kliendi Facebook Messengeri kampaaniaid, uudiseid ning tellimustega seonduvaid teavitusi.

 

 1. LÕPPSÄTTED
  • Kogu Müüja veebisaidil esitatud teave, sealhulgas, aga mitte ainult käesolevad Tingimused, teave Müüja ning pakutavate kaupade, teenuste ja nende omaduste kohta, Ostja ostu-müügilepingust taganemise õiguse rakendamise korra kohta ning Müüja pakutavate garantiitingimuste ja garantiide (kui kohalduvad) kohta loetakse Ostjale kirjalikult esitatuks.
  • Tingimuste ning Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
  • Müüja võib loovutada oma käesolevatest Tingimustest tulenevad õigused ja kohustused mis tahes ajal kolmandale isikule ilma Ostjalt selleks nõusolekut küsimata ja Ostjat sellest teavitamata.
  • Kõik Tingimustega seotud eriarvamused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu jõuda vaidlusküsimuses läbirääkimiste teel kokkuleppele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlusküsimused lõplikult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
  • Ostja võib seoses Veebipoest ostetud kaupade ja teenustega esitada taotlusi ja/või pretensioone Tarbijavaidluste Komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee; veebileht https://komisjon.ee/et/). Piiriüleste vaidluste puhul on Ostjal õigus pöörduda Euroopa Liidu Tarbija nõustamiskeskuse poole aadressil https://consumer.ee/.
  • Käesolevad Tingimused kehtivad alates 01.09.2022.